انواع قبولی پناهندگی در آلمان، یکسانی ها و تفاوت ها

راههای کسب اقامت در آلمان (پناهندگی، کار، ازدواج، سرمایه گزاری و...)
ارسال پست

نمایه کاربر
Admin
Site Admin
پست: 1803
تاریخ عضویت: چهار شنبه 25 فروردین 1389, 7:05 pm
محل اقامت: لندن
تماس:

Re: انواع قبولی پناهندگی در آلمان، یکسانی ها و تفاوت ها

پست توسط Admin » چهار شنبه 25 تیر 1393, 5:18 am

انواع قبولی پناهندگی در آلمان، یکسانی ها و تفاوت ها
رسیدگی به درخواست پناهندگی در آلمان بر اساس ماده 61آ قانون اساسی و نیز بند یک از ماده 16 قانون اقامت و
همچنین مواد دو تا هفت از ماده 16 قانون اقامت انجام می گیرد. پس از صدور حکم قبولی به همراه آن چند برگه نیز
به زبان مادری به فرد قبول شده ی پناهندگی داده می شود که در آن حقوقی که شامل او می شود توضیح داده شده
است. با این وجود بسیاری نمی دانند که تفاوت هر یک از این قبولی ها با یکدیگر چیست. قبولی پناهندگی به سه دسته
اصلی تقسیم می شود:
1 دسته اول: به فردی که قبولی بر اساس ماده 61آ قانون اساسی
دریافت کند موقعیت پناهندگی سیاسی داده می شود.
2 دسته دوم: به فردی که قبولی براساس بند یک از ماده 16 قانون اقامت
دریافت کند، موقعیت پناهنده تحت کنواسیون
ژنو داده می شود.
3 دسته سوم: به فردی که قبولی بر اساس بند 2 تا 7 از ماده 16 قانون اقامت
دریافت کند، موقعیت ممنوعیت اخراج و
اقامت به دالیل انسانی داده می شود.

یکسانی ها و تفاوت ها

و بر اساس قانون اساسی آلمان می
4
قبولی پناهندگی بر اساس ماده 61 یعنی پذیرفته شدن به عنوان "پناهنده سیاسی"
باشد.

بر پایه
5
قبولی پناهندگی بر اساس بند 6 ماده 16، قبولی بر اساس قانون اقامت می باشد که حمایت از پناهنده
کنوانسیون ژنو می باشد.

قبولی بر اساس بند 2 تا 7 از ماده 16، قانون اقامت، پناهندگی به معنی فوق محسوب نمی شود، بلکه ممنوعیت اخراج
6 و اعطای اقامت به دالیل انسانی است
. این نوع قبولی نزد ایرانیان به غلط به پناهندگی اجتماعی معروف است.

تا سال 2662 مزایای قبولی 61آ با قبولی براساس بند یک ماده16 قانون اقامت )که در آنزمان بر اساس قانون
خارجیان ماده 26 نامیده می شد(، خیلی فرق داشت که در اینجا به آن پرداخته نمی شود. از سال 2662 قانون

1
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
2
www.aufenthaltstitel.de/aufenthaltsg.html#60.
3
http://www.aufenthaltstitel.de/aufenthaltsg.html#60.2.
4
Asylberechtigte
http://www.bmi.bund.de/DE/Service/Gloss ... lv3=152494

5
Flüchtlingsschutz
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFlu ... -node.html

6
subsidiärem Schutz
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFlu ... -node.html 2

خارجیان حذف و قانون اقامت جای آنرا گرفت و ماده 16جایگزین ماده 26 قدیم شده و با تغییر قانون، این تفاوت ها
برداشته و امتیازات آنها با هم برابر شد.


در حال حاضر مزایای زیر در مورد هر دو دسته قبولی، یعنی هم قبولی 61آ و هم بند یک ماده 16 یکسان است که
مهمترین آنها عبارتند از:
- هر دو دسته پاس آبی
7
دریافت می کنند


commons.wikimedia.org

- به هر دو دسته، یعنی هم قبولی 61آ قانون اساسی و هم بند یک ماده 16 قانون اقامت ابتدا یک اقامت سه ساله تعلق
می گیرد. پاس اما اعتبار دو ساله دارد.
- بعد از سه سال اداره امور پناهندگی
8
دالیل و شرایط پناهندگی افراد را مجدا چک می کند و اگر دلیلی برای باز پس
9 گیری پناهندگی
نباشد به این دسته از افراد اقامت دائم
10
داده می شود.
- هر دو دسته می توانند پس از قبولی و دریافت پاس شهر محل زندگیشان را خودشان انتخاب کنند.
- هر دو دسته اجازه کار و راه اندازی کسب کارآزاد
11
دارند.
- هر دو دسته تا سه ماه پس از قطعی شدن اعالم قبولی پناهندگی )معموال پس دریافت پاس(، اجازه دارند که همسر یا
12 بچه های زیر 61 سال خود را به آلمان بیاورند
.

7
Reiseausweis für Flüchtlinge
8
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
http://www.bamf.de

9
Widerruf und Rücknahme
http://www.aufenthaltstitel.de/asylvfg.html#73

10
Niederlassungserlaubnis
http://www.aufenthaltstitel.de/stichwor ... ubnis.html

11
Selbständigkeit
12
Familienasyl, Familiennachzug z 3

هر دو دسته فوق، یعنی هم قبول شدگان بر اساس ماده 61آ قانون اساسی و هم قبول شدگان بر اساس بند یک ماده 16
قانون اقامت هفت سال پس از دریافت قبولی پناهندگی ) و در مواردی شش سال پس از دریافت قبولی پناهندگی( می
13 توانند درخواست تابعیت آلمانی داده و اگر شرایط الزم را داشته باشند می توانند تابعیت آلمانی کسب نمایند
.

هیچ یک از موارد فوق به افرادی که قبولی بند 2 تا 7 از قانون اقامت دریافت می کنند، تعلق نمی گیرد.

- به این دسته از افراد ، یعنی قبول شدگان بر اساس بند 2 تا 7 از ماده 06 قانون اقامت پاس آبی داده نشده بلکه باید از
سفارت یا کنسولگری کشور خود درخواست گذرنامه نمایند. در موارد خاصی که سفارت یا کنسولگری کشور متبوعه
از صدور گذرنامه برای چنین فردی خودداری کرده و یا اگر چنین فردی دالیل قابل قبولی ارائه دهد که نتوان از او
انتظار داشت که از سفارت یا کنسولگری کشورش درخواست گذرنامه بنماید، تنها در چنین حالتی، او می تواند از
نماید. این گذرنامه به دلیل رنگ 64 اداره خارجیان شهر محل سکونتش درخواست گذرنامه مخصوص خارجیان
خاکستری اش در نزد ایرانیان پناه جو و پناهنده به "پاس طوسی یا گذرنامه خاکستری" معروف است. مراحل
درخواست و دریافت آن ساده نیست و بسیاری از اداره های خارجیان به سادگی حاضر به صدور چنین گذرنامه ای
نمی باشند.

Quelle: BAMF

- اقامت این دسته از افراد دو ساله است و بعد از پنج سال اگر کار کنند و شرایط دیگری را هم که مشخص شده داشته
باشند، می توانند اقامت دائم دریافت کنند.
- این دسته افراد در اساس اجازه کار دارند، اما اجازه کسب وکار آزاد تنها تحت شرایط خاصی به آنها داده می شود.
این دسته افراد تنها در صورتی که کار کرده و میزان درآمد آنها کافی باشد می توانند همسر یا فرزند زیر 61 ساله
خود را به آلمان بیاورند.

http://www.aufenthaltstitel.de/asylvfg.html#26, http://www.aufenthaltstitel.de/aufenthaltsg.html#29,
http://www.aufenthaltstitel.de/aufenthaltsg.html#32

13
Ermessenseinsbürgerung
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg ... tsangehoer
igkeit/ermessenseinbuergerung/_node.html;jsessionid=01126B65E81557C3FB05BE7034817580.s4t2

14
Reiseausweis für Ausländer 4

- این دسته از افراد اجازه انتخاب شهر محل زندگی خود را ندارند مگر آنکه کار کرده و مستقل از کمک های دولتی
باشند.

هر سه دسته فوق، یعنی قبول شدگان بر اساس ماده 61آ قانون اساسی و بند یک ماده 16 قانون اقامت و نیز قبول
شدگان بر اساس بند 2 تا 7 از ماده 06 قانون اقامت، حق برخورداری از حقوق و مزایای بیکاری، حق اوالد، دریافت
کارت بیمه دولتی، ادامه تحصیل و یادگیری دوره های آموزش فنی و حرفه ای را دارند، البته در صورتی که شرایطی
که برای هر یک از این موارد مشخص شده است را دارا باشند.
از اواخر سال 2666 بجای ثبت عنوان اقامت در گذرنامه، برای افراد هر سه دسته فوق )و دیگر خارجیان با انواع
62 اقامت دیگر( یک کارت، با نام "کارت الکترونیکی اقامت" صادر می شود
.

commons.wikimedia.org

حنیف حیدرنژاد: مددکار اجتماعی و مشاور در امور پناهندگی و مهاجرین
6156252661

If_id@yahoo.de

........................................................................................................................................
مطلب مرتبط
مراحل درخواست پناهندگی در آلمان؛ پناهندگی به چه کسی تعلق می گیرد؟
http://www.if-id.de/New/index.php?optio ... Itemid=107

15
elektronische Aufenthaltstitel
http://www.if-id.de/New/index.php?optio ... Itemid=240

http://www.if-id.de/New/images/stories/ ... i-2013.pdf
با درود فراوان.
چاوشی، مدیر سایت.
ایمیل: info@panahandegi.com
تماس مستقیم (دفتر): 00442032393373
تلگرام، واتساپ، وایبر، لاین: 00447481749300
کانال تلگرام: www.telegram.me/panahandegi
اسکایپ: panahandegi

ارسال پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 72 مهمان